Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij www.voorwaarden.net 
Downloaden kan via de volgende link Algemene Voorwaarden DMS Sound verkoop downloaden.

Algemene voorwaarden DMS Sound
Versie geldig vanaf: 6 juli 2009

Artikel 1 Definities

  1. DMS Sound: de eenmanszaak, DMS Sound, statutair gevestigd te Wapenveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05066529.
  2. Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met DMS Sound.
  3. Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
  4. Website van DMS Sound: de website van DMS Sound te bereiken via www.dmssound.nl.
  5. Overeenkomst: een overeenkomst op afstand waarbij de klant via een door DMS Sound georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten bij DMS Sound en waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
  6. Bedenktijd: een termijn waarbinnen een consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding van de koop via het herroepingsrecht te realiseren.
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om na ontvangst van door hem bestelde product(en), deze producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan DMS Sound en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

  1. De klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat DMS Sound deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten op afstand van DMS Sound die strekken tot de verkoop van producten.
  3. De eventueel door klant gehanteerde inkoop voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met DMS Sound.
  4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
  5. In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
  6. De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van DMS Sound op Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DMS Sound kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. DMS Sound is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

  1. Bij de op de website van DMS Sound aangeboden producten worden product specificaties vermeld alsmede de prijs van het product inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten.
  2. De op de website van DMS Sound aangeboden producten bevatten een zo accuraat mogelijke en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden product. 
  3. Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in werkelijkheid anders uitvallen maakt dat DMS Sound op geen enkele wijze schadeplichtig jegens de klant. De klant behoudt te allen tijde zijn recht op zijn herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 7.1.
  4. DMS Sound verschaft de klant informatie over de verwachte levertijd van het product, deze termijn is slechts indicatief.

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

  1. Overeenkomsten komen tot stand nadat de klant een door DMS Sound uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en DMS Sound akkoord is gegaan met deze aanvaarding. 
  2. Een overeenkomst komt ook tot stand indien DMS Sound aanvangt met de levering van producten aan de klant.
  3. Het staat DMS Sound altijd vrij om zonder opgave van redenen, niet akkoord te gaan met een door een klant aanvaard aanbod. Indien de klant al betaling heeft verricht aan DMS Sound zal DMS Sound dit bedrag onmiddellijk na weigering terug boeken aan de klant.

Artikel 5 Levering

  1. Nadat de klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan als bepaald in artikel 9, vangt DMS Sound aan met het transport van de bestelde producten. 
  2. Levering van producten vindt plaats binnen Nederland.
  3. Levering van de bestelling geschiedt op de verharde weg voor de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  4. De levering wordt verzorgd door een door de leverancier aangewezen partij. DMS Sound is op geen enkele wijze betrokken bij de levering van producten en kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor niet en/of onjuist geleverde producten.
  5. Nadat een overeenkomst tot stand is gekomen tussen DMS Sound en de klant worden de door klant bestelde producten beginsel binnen vijf (5) dagen geleverd door DMS Sound.
  6. Indien DMS Sound niet kan voldoen aan de levertijd als beschreven in artikel 5.5 wordt een nadere levertijd aangegeven. Indien DMS Sound niet in staat is om het door klant bestelde product binnen dertig (30) dagen te leveren, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
  7. Bij afwezigheid ten tijde van aflevering, of andere reden waarbij de bestelde producten niet kunnen worden achtergelaten, zal DMS Sound de extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen.

Artikel 6 Aanvullende bepalingen

  1. De klant dient de door DMS Sound geleverde producten zelf te assembleren. 
  2. DMS Sound is geen enkele wijze aansprakelijk indien de klant, de door DMS Sound geleverde producten, niet op een juiste manier assembleert of kan assembleren.

Artikel 7 Retournering van producten

  1. Een consument heeft na ontvangst van de bestelde producten zeven (7) dagen tijd, op grond van zijn herroepingsrecht, om het bestelde product zonder opgaaf van redenen aan DMS Sound retour te zenden. 
  2. DMS Sound zal na ontvangst van het product de factuurwaarde van het product binnen dertig (30) dagen terug boeken naar de consument.
  3. Indien een consument zijn herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de verzending en de verzendkosten voor rekening van de klant.
  4. De consument dient vanaf het moment van ontvangst van de producten alle passende maatregelen te nemen om schade aan het product en/of verpakkingen te voorkomen.
  5. Indien de consument een beschadigd product of een product in een beschadigde verpakking aan DMS Sound terugstuurt is DMS Sound gerechtigd de herstelkosten voor deze schade te verrekenen met het terug te boeken bedrag.
  6. De consument kan zijn herroepingsrecht niet ten gelding brengen indien het bestelde product: naar persoonlijke voorkeur van de klant is vervaardigd of onder een andere uitzondering valt als vermeld in artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 Garantie

  1. De klant dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient de klant direct na ontdekking aan DMS Sound te melden en uiterlijk binnen een termijn van zeven (7) dagen.
  2. Indien de klachten gegrond worden verklaard door DMS Sound wordt de klant reparatie, een vervangend product of restitutie van de factuurwaarde van het product aangeboden.
  3. Garantietermijnen variëren per product, met een minimum termijn van zes (6) maanden. Eventuele aanvullende garantietermijn geboden door DMS Sound, fabrikant of importeur doen niets af aan de wettelijke rechten van de klant.
  4. Aan de klant geleverde die verwerkt worden door de klant of die naar hun aard niet kunnen worden teruggenomen vallen niet onder de garantietermijn als beschreven in dit artikel.
  5. Tevens heeft de klant geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan dat het gebrek aan een product is ontstaan door toedoen van de klant.
  6. Verbruiksartikelen of artikelen die aan slijtage onderhevig zijn (zoals lampen, batterijen, losse componenten e.d.) zijn van deze garantie uitgesloten.

Artikel 9 Prijs & Betaling

  1. Op de website van DMS Sound vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.
  2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kunnen prijzen niet worden verhoogd, behoudens eventuele prijswijzigingen waarop DMS Sound geen invloed heeft zoals BTW tarieven.
  3. Betaling kan enkel geschieden middels voorafgaande overschrijving op de bankrekening van DMS Sound of door middel van betaling via iDeal, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen door DMS Sound en de klant.
  4. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
  5. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  6. Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan DMS Sound gemeld te worden, waarna DMS Sound het bedrag zal corrigeren.
  7. Onjuistheden in de facturatie ontslaat de klant niet van enige betalingsverplichtingen of andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 10 Voorbehoud van eigendom

  1. De door DMS Sound geleverde producten blijven eigendom van DMS Sound tot het moment dat de klant alle verplichtingen uit de met DMS Sound gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
  2. In geval DMS Sound een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van DMS Sound vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 11 Overmacht

  1. DMS Sound is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  2. DMS Sound kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de klant als DMS Sound gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

  1. Indien DMS Sound aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van DMS Sound komt.
  2. Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.1 om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van DMS Sound beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  3. DMS Sound is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DMS Sound aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DMS Sound toegerekend kunnen worden; 
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  1. DMS Sound sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door DMS Sound geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van DMS Sound, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
  2. DMS Sound is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

  1. Op alle rechtsbetrekkingenen waarbij DMS Sound partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De klant en DMS Sound zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.